Gốc > Hướng dẫn làm chương trình > Lễ khai giảng >

Chương trình khai giảng

Ch­¬ng tr×nh  lÔ khai gi¶ng tr­êng t¶ giµng ph×nh

N¨m häc 2013 – 2014

 

PhÇn I:  æn ®Þnh tæ chøc

Lời đầu tiên, cho phép tôi được thay mặt Ban tæ chøc xin được gửi tới quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất! Chúc buổi lễ khai giảng năm học 2013 – 2014 thành công rực rỡ!

Kính thưa quý vị đại biểu

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến!

         Một mùa hè nữa ®· trôi qua và năm học 2013 - 2014 sắp bắt đầu. Các bạn học sinh ai cũng hồi hộp được gặp lại bạn bè và thầy cô sau những ngày hè bổ ích. Nhưng có lẽ vui nhất, hồi hộp nhất và cũng lạ lẫm nhất lại là các em học sinh ®Çu cÊp.

        Để giúp các em HS làm quen với ngôi trường mới, quen với thầy cô và các bạn, hôm nay ngày 05/09/2013, 3 cÊp trường T¶ Giµng Ph×n vui mừng phấn khởi tổ chức lễ đón c¸c em học sinh đầu cấp đến với ngôi nhà míi của mình.       Thay mặt BTC tôi xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các em HS đứng dậy làm lễ đón các em HS mới.

                               Lễ đón các em HS đầu cấp được bắt đầu!

          Xin kính mời các quí vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em học sinh cùng hướng về phía cổng trường để chào đón các em học sinh lớp 1 và các em học sinh lớp 6.

Năm học 2013 - 2014, trường TH Tả Giàng Phình được đón nhận ….vào lớp 1 và Trường THCS Tả Giàng Phình được đón nhận 52 em học sinh vừa tốt nghiệp bậc tiểu học lên học tiếp bậc THCS.

   Lần đầu tiên bước chân vào cổng trường mới, nét mặt em nào cũng phấn khởi, rạng rỡ, hân hoan. Các em đang cùng  cô giáo Hoàng Thị Phượng và Cô giáo Vi Thị Nụ tiến vào lễ đài trước sự cổ vũ đầy tình yêu thương, trìu mến của các quí vị đại biểu, các thầy cô giáo và các anh chị học sinh trong trường.

       Tạm biệt thầy cô, tạm biệt mái trường cũ yêu dấu, các em đã để lại sau lưng biết bao kỷ niệm thân thương với những lưu luyến, bâng khuâng... Ngọn gió của thời gian đã đưa các em hội tụ về đây, cánh cổng trường mới đang rộng mở chào đón các em. Thật tình cờ và cảm động khi tôi được đọc những dòng lưu bút của một em HS viết về kỷ niệm ngày đầu tiên đi dự  khai trường như sau:

Em bước đi trên sân trường mới lạ

Lòng bâng khuâng hồi hộp dạ xốn sang

Nghĩ ngày mai quyển vở mới lật trang

Em sẽ là học sinh của lớp mới

Những bài học em chưa từng biết tới

Đang đợi chờ ở buổi học ngày mai…

         Vâng! Kể từ giờ phút này, các em HS lớp 5 tuổi và các em HS lớp 5 chính thức là các em HS đầu cấp của những ngôi trường mới. Một lần nữa xin nhiệt liệt chào đón các em. Xin gửi tới các em tình yêu thương và niềm hy vọng.

Xin trân trọng kính mời các vị đại biểu, các đồng chí lãnh đạo, Các đồng chí đại diện cho BGH 2 nhà trường lên trao quà cho các em nhân ngày khai giảng năm học mới.

( trao xong )

    Các em học sinh thân mếm! Các thầy cô giáo trong trường luôn mong muốn các em hãy đoàn kết phấn đấu cùng các anh chị phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường, thi đua học giỏi, chăm ngoan để phần nào đền đáp công ơn nuôi dưỡng và dạy dỗ của cha mẹ, thầy cô giáo và sự quan tâm của toàn xã hội.

       Xin tr©n thµnh c¶m ¬n c¸c ®ång chÝ!

       Để không khí ngày Khai giảng thêm tưng bừng và thực sự là một ngày hội “ Toàn dân đưa trẻ đến trường ”. Sau đây kính mời quý vị đại biểu, khách quý, các thầy, cô giáo, cùng toàn thể các em học sinh thưởng thức “ Chương trình văn nghệ chào mừng năm học mới ” của thầy và trò liên trường  TH, MN, THCS xã Tả Giàng Phìn.

       Thay mặt BTC xin mời em Hạng Thị Chủng đội trưởng đội văn nghệ các em học sinh lên tiếp tục chương trình.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

PhÇn II: Tr×nh tù buæi lÔ

1. Chµo cê

- TiÕn hµnh nghi lÔ chµo cê, h¸t quèc ca ( Toµn tr­êng h¸t )

- Mời đội nghi lễ vào vị trí

- Xin kÝnh mêi quý vÞ ®¹i biÓu c¸c thÇy, c« gi¸o cïng toµn thÓ c¸c em hs ®øng dËy lµm lÔ chµo cê.

- Nghiªm! Chµo cê. Quèc ca.

- Th«i! Xin tr©n träng kÝnh mêi quý vÞ ®¹i biÓu,c¸c thÇy c« gi¸o cïng toµn thÓ c¸c em häc sinh ngåi xuèng æn ®Þnh tæ chøc ®Ó tiÕp tôc lÔ khai gi¶ng.

- Mời đội nghi lễ về vị trí

2.Giíi thiÖu ®¹i biÓu tham dù

- KÝnh th­a c¸c vÞ ®¹i biÓu

- Th­a c¸c thÇy, c« gi¸o cïng toµn thÓ c¸c em häc sinh yªu quÝ!

        Hoµ chung trong kh«ng khÝ t­ng bõng cña ngµy héi toµn d©n ®­a trÎ tíi tr­êng. Thùc hiÖn sù chØ ®¹o cña phßng GD&§T huyÖn Sa pa , đặc biệt là UBND xã đứng ra tổ chức. H«m nay thÇy vµ trß 3 cÊp tr­êng T¶ Giµng Ph×nh long träng tiến hành lÔ khai gi¶ng n¨m häc míi. N¨m häc 2013 – 2014.

   Về dự lễ khai giảng năm học mới  hôm nay, BTC xin trân trọng giới thiệu:

1. Về phía đại biểu cấp trên tôi trân trọng giới thiệu sự hiện diện của:

       §/C: …………………………………………………………………………………………

       §/C: …………………………………………………………………………………………

2. Về phía chính quyền địa phương tôi trân trọng giới thiệu sự hiện diện của:

       §/C: …………………………………………………………………………………………

     §/C: Thào A Lờ - CT UBND xã Tả Giàng Phìn – Trưởng ban tổ chức.

     3. Về phía nhà trường tôi trân trọng giới thiệu sự hiện diện của:

       §/C: …………………………………………………………………………………………

       §/C: …………………………………………………………………………………………

       §/C: …………………………………………………………………………………………

       §/C: …………………………………………………………………………………………

          VÒ dù lÔ khai gi¶ng víi thÇy vµ trß 3 cấp tr­êng h«m nay, cßn cã c¸c vÞ ®¹i biÓu ®aÞ diÖn cho c¸c ban ngµnh, ®oµn thÓ trong x·. C¸c vÞ ®¹i biÓu ®¹i diÖn cho  c¸c bËc phô huynh häc sinh. §Ò nghÞ chóng ta nhiÖt liÖt chµo mõng.

          Vui mõng vµ phÊn khëi h¬n c¶ lµ sù cã mÆt ®Çy ®ñ cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ CNV trong 3 cÊp tr­êng cïng toµn thÓ c¸c em häc sinh ®· cã mÆt ®«ng ®ñ. §Ò nghÞ chóng ta nhiÖt liÖt chóc mõng.

 PhÇn III. th«ng qua ch­¬ng tr×nh lµm viÖc

STT

NéI DUNG

GHI CHó

         PhÇn lÔ

1

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Đ/C Tâm

2

- Đọc thư của chủ tịch nước.

Đ/C Thä

HT THCS

3

- Diễn văn khai giảng của nhà trường năm học 2013 - 2014

Đ/C HuÖ

HT TH

4

- Mời đại biểu cấp trên phát biểu.

( Lưu ý: Người đi cùng, có tặng quà không )

- Đánh trống khai trường

Đại biểu

5

- Đại diện xã lên đáp từ

…..

6

- Đại diện học sinh đọc Quyết tâm thư.

Chủng

HS lớp 8

7

- Đại diện giáo viên, cán bộ nhân viên đọc Quyết tâm thư

Đ/C Giang

8

- Đọc quyết định thi đua khen thưởng

Đ/C Hương

CTCĐ TH

9

- Bế mạc phần Lễ

Đ/C T©m

        PhÇn héi

10

- Tæ chøc c¸c trß ch¬i

Đ/C HiÓn

11

- Bế mạc Lễ  Khai giảng.

Đ/C T©m

 

1. §äc th­ cña chñ tÞch n­íc

KÝnh th­a c¸c vÞ ®¹i biÓu

Th­a c¸c thÇy c« gi¸o!

     Trong nh÷ng n¨m qua §¶ng vµ Nhµ n­íc ta rÊt coi träng gi¸o dôc coi gi¸o dôc lµ quèc s¸ch hµng ®Çu còng chÝnh bëi lÏ ®ã mµ hµng n¨m vµo mçi dÞp khai tr­êng dï bËn tr¨m c«ng ngh×n viÖc Chñ tÞch n­íc vÉn kh«ng quªn göi th­ chóc mõng tíi c¸c thÇy, c« gi¸o cïng toµn thÓ c¸c em häc sinh trong c¶ n­íc. Sau ®©y t«i xin Tr©n träng kÝnh mêi §/C Ph¹m V¨n Thä – PHT trường THCS ®¹i diÖn cho c¸c thÇy,c« 3 cÊp tr­êng lªn ®äc th­ chóc mõng cña chñ tÞch n­íc.

     Võa råi chóng ta ®· ®­îc nghe §/C Ph¹m V¨n Thä ®¹i diÖn cho c¸c thÇy,c« 3 cÊp tr­êng lªn ®äc th­ chóc mõng cña chñ tÞch n­íc.

                                          Xin tr©n träng c¶m ¬n ®ång chÝ.

2. §äc diÔn v¨n khai tr­êng

KÝnh th­a c¸c vÞ ®¹i biÓu

Th­a c¸c thÇy c« gi¸o!

- N¨m häc 2012 - 2013 ®· khÐp l¹i,  chóng ta l¹i cïng nhau b­íc vµo n¨m häc míi, n¨m häc 2013 – 2014.

- §Õn ®©y t«i xin tr©n träng giíi thiÖu §/C Tèng ThÞ HuÖ – HiÖu tr­ëng tr­êng TH lªn ®äc diÔn v¨n khai tr­êng. ( xin tr©n träng kÝnh mêi c« ) 

           Võa råi chóng ta ®· ®­îc nghe §/C Tèng ThÞ HuÖ thay mÆt cho c¸c cÊp tr­êng ®äc diÔn v¨n khai tr­êng.

               Xin tr©n träng c¶m ¬n ®ång chÝ.

3. §¹i biÓu ph¸t biÓu

KÝnh th­a c¸c vÞ ®¹i biÓu

Th­a c¸c thÇy c« gi¸o cïng toµn thÓ c¸c em häc sinh

            Cã thÓ nãi 3 cÊp tr­êng T¶ Giµng Ph×nh cã ®­îc CSVC khang trang nh­ ngµy h«m nay vµ nh÷ng g× nhµ tr­êng ®¹t ®­îc lµ nhê sù quan t©m ®Æc biÖt vµ sù chØ ®¹o s¸t sao cña c¸c cÊp l·nh ®¹o huyÖn,chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng. Trong buæi tùu tr­êng h«m nay, t«i xin tr©n träng giíi thiÖu §/C …………………..®¹i diÖn cho ………………. huyÖn lªn ph¸t biÓu vµ tÆng quµ cho c¸c thÇy, c« nh©n dÞp khai gi¶ng ®Çu n¨m. ( xin tr©n träng kÝnh mêi ®¹i biÓu)

* §¸nh trèng khai tr­êng

     Vµ ®Ó t¹o kh«ng khÝ s«i næi cho n¨m häc míi sau ®©y t«i xin tr©n träng kÝnh mêi §¹i biÓu: .............................................................................................lªn ®¸nh 1 håi trèng khai gi¶ng n¨m häc míi.

 

4. Đại diện xã lên đáp từ

            + Võa råi chóng ta ®· ®­îc nghe ý kiÕn cña §/C ...................................thay mÆt cho ………………. ghi nhËn vµ biÓu d­¬ng nh÷ng thµnh tÝch mµ nhµ tr­êng ®· ®¹t ®­îc vµ cã ý kiÕn chØ ®¹o CB - GV nhµ tr­êng kh¾c phôc khã kh¨n hoµn thµnh tèt nhiÖm vô . Sau ®©y t«i xin kÝnh mêi §/C ……………………………………….. lªn tiÕp thu ý kiÕn vµ c¸m ¬n sù quan t©m cña c¸c cÊp l·nh ®¹o nghµnh đồng thời có đôi lời phát biểu.

               Xin tr©n träng c¶m ¬n ®ång chÝ!

 

5. Đại diện giáo viên, cán bộ, nhân viên đọc quyết tâm thư. (đ/c ........)

Kính thưa quý vị đại biểu khách quý

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến

Như vậy năm học mới của thầy và trò liên trường  Xã T¶ Giµng Ph×n đã chính thức bắt đầu. Trong không khí tưng bừng, phấn khởi này, với những sự quan tâm đặc biệt của các cấp lãnh đạo, chắc hẳn mỗi thầy cô giáo đều có những suy nghĩ, những tâm trạng khác nhau, những niềm xúc động trào dâng trong lòng chúng ta – những con người với trách nhiệm và niềm vinh dự của người làm nghề “ trồng người ”, như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói “ nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo ”.

Để thể hiện những tâm trạng đó sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu ............................................ – đại diện cho tập thể Hội đồng sư phạm 3 nhà trường lên đọc quyết tâm thư nhân ngày khai trường. Xin trân trọng kính mời cô.

6.  Đại diện học sinh đọc quyết tâm thư ( §ại diện học sinh )

Kính thưa quý vị đại biểu khách quý

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến!

Trong thư Bác Hồ gửi cho học sinh nhân ngày khai trường năm học đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bác Hồ đã căn dặn: “ Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có trở nên vẻ vang sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ công học tập của các cháu ”. Như vậy nhiệm vụ và trách nhiệm của mỗi học sinh là rất vẻ vang nhưng cũng rất nặng nề đòi hỏi các em học sinh phải luôn phấn đấu, học tập rèn luyện, tu dưỡng để trở thành con ngoan trò giỏi - trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.

          Tiếp theo chương trình, thay mặt cho Ban tổ chức tôi xin giới thiệu em: ……………………….…….., học sinh lớp……thay mặt cho các em học sinh 3 trường lên đọc quyết tâm thư và hứa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ học tập, rèn luyện trong năm học mới. Xin mời em!

7. Công tác khen thưởng

      - Trong năm học 2013-2014 tập thể thầy và trò trường  3 nhà trường xã Tả Giàng Phìn đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc và đã được UBND huyện SaPa khen tặng. Sau đây BTC xin trân trọng kính mời cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương – CTCĐ trường TH lên thông qua các quyết định thi đua khen thưởng. Xin trân trọng kính mời cô.

8. Ch¬i c¸c trß ch¬i

- §/C : NguyÔn  V¨n HiÓn ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. KÕt thóc

KÝnh th­a c¸c vÞ ®¹i biÓu

Th­a c¸c thÇy c« gi¸o cïng toµn thÓ c¸c em häc sinh

          TÊt c¶ nh÷ng ý kiÕn vµ nh÷ng t×nh c¶m tèt ®Ñp cña c¸c vÞ ®¹i biÓu vÒ dù khai gi¶ng võa lµ nh÷ng ghi nhËn , biÓu d­¬ng , ®éng viªn nh÷ng thµnh tÝch mµ thÇy vµ trß nhµ tr­êng ®· ®¹t ®­îc trong n¨m häc qua võa lµ ®Þnh h­íng quan träng cho n¨m häc míi

           N¨m häc míi ®· b¾t ®Çu  thay mÆt cho tËp thÓ GV- HS trong toµn nhµ tr­êng t«i xin  tr©n träng ®ãn nhËn nh÷ng t×nh c¶m quý b¸u cña c¸c vÞ ®¹i biÓu , tiÕp thu nghiªm tóc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp hÕt søc quý b¸u mµ quý vÞ ®· giµnh cho chóng t«i vµ chóng t«i xin høa sÏ quyÕt t©m  hoµn thµnh th¾ng lîi nhiÖm vô n¨m häc 2013 – 2014 .

       V× thêi gian kh«ng cho phÐp – t«i xin tuyªn bè bÕ m¹c lÔ khai gi¶ng n¨m häc míi – KÝnh chóc c¸c vÞ ®¹i biÓu m¹nh khoÎ vµ th­êng xuyªn quan t©m tíi nhµ tr­êng nhiÒu h¬n n÷a – Chóc c¸c thÇy c« gi¸o m¹nh khoÎ , tù tin thùc hiÖn tèt nhiÖm vô n¨m häc – Chóc c¸c em häc sinh lu«n ch¨m ngoan , häc giái xøng ®¸ng lµ con ngoan , trß giái – ch¸u ngoan cña B¸c Hå .

     Xin kÝnh mêi c¸c vÞ ®¹i biÓu vµo phßng héi ®ång nhµ tr­êng ®Ó nhµ tr­êng tiÕp ®ãn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG

NĂM HỌC 2013 – 2014

 

Kính thưa quý vị đại biểu

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến!

 

1.   Mở đầu chương trình văn nghệ chào mừng ngày khai giảng năm học mới

2013 – 2014 em xin mời quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các thầy, cô giáo và các bạn học sinh thưởng thức bài hát:

                 Mùa thu ngày khai trường – Nhạc và lời: Vũ Trọng Tường

  Qua sự thể hiện của các bạn học sinh trường THCS. Xin mời các bạn lên sân khấu. Quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các thầy, cô giáo và các bạn học sinh hãy nổ một chàng páo tay thật to để cổ vũ các bạn.

 

2. Tiếp theo chương trình em mời quý vị đại biểu, khách quý, các thầy, cô giáo cùng các bạn học sinh thưởng bài múa:

                    ‘ ‘ Cô giáo về bản’’ của nhạc sĩ Trần Hùng Cường 

Qua sự thể hiện của các cô giáo trường Mầm non. Xin trân trọng kính mời các cô lên sân khấu.

 

3.                   Kính thưa quý vị đại biểu

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến!

        Mùa thu ngày khai trường cũng là mùa mà dân bản em chuẩn bị thu hoạch lúa. Mỗi lần đi qua cách đồng lúa chín vàng em lại nhớ đến lời bài hát: Hạt gạo làng ta của nhạc sĩ Trần Việt Bình. Và tiếp sau đây em xin mời quý vị đại biểu, khách quý, các thầy cô giáo cùng các bạn học sinh thưởng thức bài múa:

  ‘‘ Hạt gạo làng ta’’ qua sự thể hiện của các bạn học sinh trường THCS.

                                       Xin mời các bạn lên sân khấu.

 

4. Tiếp theo chương trình kính mời quý vị đại biểu, thầy, cô giáo cùng các bạn thưởng thức bài hát:

‘‘Cô giáo vùng cao’’ – Nhạc và lời Hải Yến

Qua sự thể hiện của cô giáo Hồng Minh. Xin kính mời cô lên sân khấu

 

5. Mùa thu ngày khai trường là ngày hội của tất cả các bạn học sinh trên cả nước và hôm nay hòa trong không khí vui tươi ấy các bạn học sinh trường Tiểu học xin được kính mời quý vị đại biểu, khách quý cùng thầy, cô và các bạn học sinh du lịch đến miền đất Tây Nguyên qua bài múa:

                                            Cô giáo em là hoa Epang

                                       Xin mời các bạn lên sân khấu.

 

6.                   Kính thưa quý vị đại biểu

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến!

Chỉ còn ít ngày nữa thôi là đến lễ kỷ niệm 123 năm ngày sinh nhật Bác Hồ, nhân dịp ngày khai giảng và để tỏ lòng biết ơn đến Bác Hồ kính yêu các cô giáo 3 nhà trường xin được gửi tới quý vị đại biểu,khách quý, các thầy, cô cùng các bạn học sinh tiết mục múa dặc sắc:

‘‘Hương sen dâng Bác’’ - nhạc và lời: Mai Văn Lang

                                       Xin mời các cô lên sân khấu.

7.                   Kính thưa quý vị đại biểu

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến!

   Ngày mai các bạn học sinh chính thức cắp sắp đến trường bắt đầu năm học mới và để tiếp sức cho các bạn học sinh đến trường các bạn học sinh trường Tiểu học sinh được gửi tới quý vị đại biểu, khách quý, thầy cô cùng các bạn những điệu múa nhịp nhàng qua bài:

 

‘‘ Đi học ’’ - nhạc Bùi Đình Thảo – Thơ Hoàng Minh Chính

                  Kính thưa quý vị đại biểu

       Kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến! Đây cũng là tiết mục khép lại chương trình văn nghệ chào mừng ngày khai giảng năm học mới 2013 – 2014. Thay mặt cho đội văn nghệ 3 nhà trường cho em được gửi lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc đến quý vị đại biểu, khách quý, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh. Chúc buổi Lễ thành công rực rỡ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* V¨n nghÖ

       TiÕng trèng tr­êng n¨m häc míi ®· vang lªn xin toµn tr­êng cho chµng ph¸o tay thËt lín ®Ó chµo mõng n¨m häc míi.

 

- Vµ tiÕp theo lµ tr­¬ng tr×nh v¨n nghÖ ®Æc s¾c do thÇy vµ trß 3 cÊp tr­êng T¶ giµng Ph×nh xin dµnh tÆng tíi quý vÞ ®¹i biÓu cïng thÇy c« vµ c¸c em häc sinh.

    V©ng trong sè chóng ta ngåi ®©y mçi ng­êi ®Òu co nh÷ng ký øc riªng thËt ®Ñp vÒ tuæi häc trß vµ trong nh÷ng dßng ký øc miªn man Êy b»ng giäng ca ngät ngµo ®Çy xóc c¶m thÇy gi¸o §øc Thä xin gëi tíi chóng ta nh÷ng kû niÖm vÒ nh÷ng ng­êi thÇy n¨m x­a qua ca khóc: Ng­êi thÇy ®Çu tiªn

    Xin tr©n träng kÝnh mêi thÇy lªn s©n khÊu.

- Bµi h¸t ng­êi thÇy n¨m x­a cña thÇy gi¸o §øc Thä ®· gîi l¹i trong t«i h×nh ¶nh ng­êi thÇy n¨m nµo vµ t«i chît nhí ®Õn lêi th¬ thÇy ®äc n¨m x­a:

                                        C«ng chanh­nói Th¸i S¬n

                              NghÜa mÑnh­n­íc trong nguån ch¶y ra.

          Vµ ®Ó thÓ hiÖn tÊm lßng biÕt ¬n s©u s¾c nh÷ng t×nh c¶m thiªng liªng mµ nhòng ng­êi cha ng­êi mÑ ®· dµnh cho con,c¸c b¹n häc sinh tr­êng tiÓu häc xin göi tíi quý ®¹i biÓu c¸c bËc phô huynh,c¸c thÇy,c«,c¸c b¹n nh÷ng ®iÖu móa mÒm m¹i cïng ca khóc Cho con.

    Xin mêi c¸c em.

- Nh÷ng ®iÖu móa,nh÷ng lêi h¸t võa råi ch¾c h¼n ®· gîi l¹i trong mçi chóng ta rÊt nhiÒu kû niÖm vÒ cha,mÑ cña m×nh vµ t«i võa nghe thÊy cã b¹n nãi nhá r»ng rÊt nhí ngµy ®Çu tiªn ®­îc bè ®­a tíi tr­êng.§Ó mçi chóng ta ®­îc håi øc l¹i kû niÖm vÒ ngµy ®Çu ®i häc Êy ®­îc râ h¬n sau t«i xin mêi c¸c em häc sinh cÊp 2 lªntiÕp tôc tr­¬ng tr×nh víi ca khóc: Ngµy ®Çu tiªn ®i häc.

- Võa råi quý ®¹i biÓu,thÇy,c«,c¸c b¹n ®· ®­îc nghe c¸c b¹n hs tiÓu häc,trung häc tr×nh bµy nh÷ng tiÕt môc v¨n nghÖ rÊt ®¾c s¾c vµ ®Ó hßa chung trong kh«ng khÝ vui t­¬i cña ngµy héi khai tr­êng c¸c em hs khèi mÇm non b»ng lêi ca nhÝ nh¶nh  còng xin ®­îc göi dÕn nh÷ng t×nh c¶m cña m×nh qua ca khóc: Tr­êng chóng ch¸u ®©y lµ tr­êng mÇm non.

- H«m nay ngµy 05 th¸ng 09 ngµy mµ toµn d©n ®­a trÎ ®Õn tr­êng nh÷ng niÒm vui, nh÷ng nô c­êi, nh÷ng lêi ca tiÕng h¸t kh«ng chØ vang lªn trªn m¶nh ®Êt T¶ Giµng Ph×nh yªu dÊu cña chóng ta mµ cßn vang lªn trªn kh¾p mäi miÒn cña Tæ Quèc vµ ®Ó nh÷ng niÒm vui, nh÷ng t×nh c¶m Êy xÝch l¹i gÇn nhau h¬n sau ®©y c« gi¸o……………………………………b»ng giäng h¸t ng©n vang cña m×nh xin gëi ®Õn chóng ta ca khóc:  TiÕng h¸t gi÷a rõng P¸c Pã.Xin tr©n träng kÝnh mêi c« lªn s©n khÊu.

       §©y còng lµ tiÕt môc cuèi cña tr­¬ng tr×nh v¨n nghÖ xin quý vÞ ®¹i biÓu,c¸c thÇy c«.c¸c em cho chµng ph¸o tay thËt to ®Ó c¶m ¬n.

       Vµ tiÕp sau ®©y lµ phÇn tæ chøc trß ch¬i t«i xin tr©n träng kÝnh mêi thÇy gi¸o ……………………………….lªn triÓn khai néi dung tiÕp theo.

               Xin tr©n träng kÝnh mêi §/C.

 


Nhắn tin cho tác giả
Phạm Huy Tâm @ 21:27 31/08/2016
Số lượt xem: 296
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến